Aktualności

Autor: Z. Dabrowski | Data wpisu: 10 Stycznia 2020
XV Sesja Rady Miasta Ełku
W środę 15 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku
5.
Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku.
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2020.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – osiedle Jeziorna”, zwanego „Ełk – Jeziorna IV.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu „Karta Ełczanina”.
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania.
12.
Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w 2019 roku wynikających z uchwalenia bądź zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
13.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku na 2020 rok.
14.
Interpelacje i zapytania radnych.
15.
Oświadczenia i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.


Sesje Rady Miasta Ełku w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku.