Aktualności

Autor: Z. Dąbrowski | Data wpisu: 22 Maja 2020
XVII Sesja Rady Miasta Ełku
W środę 27 maja 2020 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  Sesja będzie transmitowana na żywo w Internecie.


Proponowany porządek obrad
:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2030.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Gminy Miasta Ełku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

12. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku w sprawie ograniczenia funkcjonowania żłobka prowadzonego przez Gminę Miasto Ełk w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

14. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełku za 2019 rok.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Oświadczenia i wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.


Sesje Rady Miasta Ełku w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku.