Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 22 Maja 2020
Przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Od poniedziałku 25 maja - zgodnie z decyzją rządu - planowane jest przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III szkół podstawowych. Decyzję o powrocie dziecka do szkoły podejmować będzie rodzic. Maturzyści i ósmoklasiści będą mieli możliwość korzystania z zajęć konsultacyjnych.

W ramach znoszenia kolejnych obostrzeń związanych z epidemią, od poniedziałku 25 maja 2020 r. rząd zaplanował przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ełk, rozpoczną stacjonarne funkcjonowanie. Na 1960 uczniów klas I-III szkół podstawowych w Ełku planuje przyjść ok. 11 % uczniów.

Uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania ze szkolnych konsultacji, w szczególności z tych przedmiotów, z których 16-18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Spośród 602 ósmoklasistów 130 uczniów deklaruje uczestnictwo w takich konsultacjach. Zostaną także wprowadzone konsultacje dla maturzystów.

Ponadto od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, warunków szkoły z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych dotyczących organizacji zajęć w szkołach.

Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. W przypadku osób niepełnoletnich będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić i dostarczyć stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły.

Zgodnie z rządowymi wytycznymi od 18 maja przywrócona została możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych (wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacyjne). W szkołach prowadzonych przez Miasto Ełk realizacja tych zajęć rozpocznie się w terminach określonych przez dyrektorów. Z danych zebranych przez Wydział Edukacji wynika, że na ok. 180 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 48 zadeklarowało chęć uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych.

Więcej informacji udziela Wydział Edukacji, tel. 87 73 26 145