Aktualności

Autor: P. B. | Data wpisu: 11 Stycznia 2021
Trwa nabór wniosków o dotacje na remonty zabytków
Prezydent Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Miasta Ełku. Wnioski można składać do 19 lutego 2021 r. 

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom:
1. wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2. będącym w złym stanie technicznym
3. posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne


Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 50 tys. zł
(zabudowa mieszkaniowa oraz pozostałe obiekty zabytkowe).

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych:  osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski można składać do 19 lutego 2021 r. (w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, pok. 02). 

Dotacja może obejmować m.in.:
  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku
  • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
  • odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej, pokrycia dachowego
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót,
  • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź uzyskiwanych z innych środków publicznych, w tym z budżetu miasta nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju, tel. 87 732 61 16.