Ogłoszenia

Nabór kandydatów na członków grupy ds. polityki parkingowej Ełku reprezentujących sektor społeczny w projekcie pn.: „Smart Parking”
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków grupy ds. polityki parkingowej Ełku reprezentujących sektor społeczny w projekcie pn.: „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Na podstawie zapisów projektu „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych

w Ełku”, ogłasza się nabór kandydatów na członków grupy ds. polityki parkingowej Ełku w okresie realizacji projektu od daty powołania grupy do 30.09.2021 r.

Do obsadzenia w grupie są 2 miejsca przedstawicieli sektora społecznego wraz z zastępcami.

Do najważniejszych zadań członków grupy będzie należało m.in.:

·         udział w spotkaniach grupy,

·         doradztwo przy tworzeniu kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku,

·         aktywny udział w konsultacjach społecznych prowadzonych w ramach projektu poprzez m.in. spacery badawcze, open space, spotkania informacyjno-konsultacyjne.


Kryteria, które muszą spełniać kandydaci na członków i zastępców członków grupy
:

·         doświadczenie w działalności w sektorze społecznym na rzecz Miasta Ełku i/lub Powiatu Ełckiego.

·         uzyskanie poparcia co najmniej 3 podmiotów z danego sektora z terenu Miasta Ełku i/lub Powiatu Ełckiego.

Przedstawiciele sektora społecznego zostaną wybrani przez pozostałych członków grupy (delegowanych przez Miasto Ełk i Powiat Ełcki) w głosowaniu tajnym na podstawie zgłoszonych kandydatur. Członkiem grupy zostanie kandydat, który otrzyma w głosowaniu największą liczbę głosów w danym sektorze. Kadencja członka i zastępcy trwa do 30.09.2021 r. Spotkania grupy będą odbywały się w Ełku. Udział w pracach grupy jest nieodpłatny.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka grupy ds. polityki parkingowej należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz jego złożenie lub przesłanie na adres:

Urząd Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
pokój 02 (Biuro Obsługi Kancelaryjnej)

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 23 kwietnia 2019 r. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dodatkowych informacji udziela:

Patrycja Łapińska, tel. 87 73 26 127, e-mail: p.lapinska@um.elk.pl