Ogłoszenia

Premia kompensacyjna dla właścicieli budynków
Właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, którzy ponieśli straty wynikające z regulowanych stawek czynszu, mogą otrzymać premię kompensacyjną, pozwalającą na zrefinansowanie kosztów poniesionych na prace remontowe budynków lub spłatę zaciągniętego na ten cel kredytu. Premie wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego.

Premia kompensacyjna to element mechanizmu, który ma wyrównać straty, jakie właściciele budynków z lokalami kwaterunkowymi ponieśli w wyniku obowiązywania systemu czynszu regulowanego w okresie między 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 r. Jest to swego rodzaju zadośćuczynienie dla właścicieli nieruchomości, którzy z powodu obowiązujących w latach 1994–2005 przepisów nie mogli podnosić czynszów w wynajmowanych lokalach, ponieważ obowiązywały wtedy tzw. czynsze regulowane, mające chronić prawa najemców w okresie przemian ustrojowych i gospodarczych. Właściciele budynków byli więc obciążeni kosztami utrzymania swych własności, których nie mogli pokryć wpływami z czynszu.

Premia kompensacyjna przysługuje jednorazowo osobie fizycznej, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku mieszkalnego, albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem.

Skorzystanie z premii gwarantuje szereg korzyści: zwrot kosztów poniesionych na remont lub spłatę kredytu, ograniczenie strat ciepła, spadek kosztów eksploatacji budynku, np. niższe koszty ogrzewania, wzrost wartości rynkowej budynku, poprawa wyglądu wizualnego budynku.

Więcej informacji na:

https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/