Ogłoszenia

Zostań członkiem komitetu sterującego związku ZIT MOF Ełk

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (Związek ZIT MOF Ełk), w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk, ogłasza nabór kandydatów do Komitetu Sterującego.

Nabór dotyczy obsadzenia dwóch miejsc w 9-osobowym Komitecie:

a)     1 przedstawiciel sektora społecznego (wraz z zastępcą),

b)    1 przedstawiciel sektora biznesu (wraz z zastępcą).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są nowym narzędziem oferowanym w systemie rozwoju regionalnego w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wprowadził ten instrument do planowania rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych Olsztyna, Elbląga i Ełku. W przypadku MOF Ełk, finansowanie ZIT zapewnione jest w wysokości 19 mln euro (fundusze UE + budżet państwa) na realizację projektów z zakresu rozwoju komunikacji miejskiej, modernizacji infrastruktury drogowej, rewitalizacji, wsparcia instytucji kultury, włączenia społecznego.

Udział w pracach Komitetu Sterującego ZIT daje możliwość wpływu na wydatkowanie tych środków i wybór projektów. Ponadto, w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji ZIT w kolejnej perspektywie finansowej funduszy unijnych na lata 2021-2027, członkowie Komitetu będą brali udział w planowaniu wsparcia dla MOF Ełk na ten okres.

Do najważniejszych zadań Komitetu należy m.in.:

·         udział w procesie oceny i wydawania rekomendacji dla projektów zamierzających się ubiegać o dofinansowanie z instrumentu ZIT bis Ełk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

·         udział w programowaniu RPO WiM w zakresie ZIT,

·         przygotowanie/opiniowanie harmonogramu ogłaszania konkursów, kryteriów wyboru projektów i innych dokumentów związanych z wdrażaniem instrumentu ZIT bis Ełk,

·         udział w realizacji Strategii rozwoju ośrodka subregionalnego Ełk do roku 2025, jej monitorowaniu, wprowadzaniu zmian i długoterminowym zarządzaniu.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są w BIP Urzędu Miasta Ełku – zakładka „ZIT MOF Ełk – Biuro Związku” – „Komitet Sterujący”.

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10047/6101/Ogloszenie_o_naborze_kandydatow_na_czlonkow_Komitetu_Ster...