Ogłoszenia

Nieruchomości na sprzedaż

Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego dwie nieruchomości gruntowe niezabudowane o obszarze: 0,4782 ha i 0,8158 ha, położone przy ul. Podmiejskiej, objęte obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefa Ełk, przeznaczone pod zabudowę usługowo-produkcyjną.

Ceny wywoławcze wynoszą:

1) 242 300 zł netto
Wadium – 48 460 zł

2) 477 700 zł netto
Wadium – 95 540 zł

Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
Część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta w Ełku w sali konferencyjnej, przy ul. Piłsudskiego 4,  w dniu  9 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 .

W terminie do dnia 3 stycznia 2020 r. należy:
- wnieść wadium na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. Nr 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 - z podaniem numeru nieruchomości (na każdą nieruchomość odrębne wadium).
- złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta - przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Podmiejskiej” w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02.

Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku – pokój 234, 235, tel.  877326234, 87732 6235, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznej”.