Ogłoszenia

Autor: Julita Stupak
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Pileckiego".

W dniu 18 grudnia 2019 roku, Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę nr XIV.131.2019, w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Pileckiego.

 Uchwałą został objęty obszar o powierzchni ok. 15,75 ha, położony w północnej części miasta, w sąsiedztwie obwodnicy miasta oraz ulic Kolonia, płk. Witolda Pileckiego i gen. Fieldorfa „Nila”.

Obszar opracowania obejmuje teren, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany Ełk - Obwodnica Północna, uchwalony uchwałą nr X.98.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Celem opracowania planu jest w szczególności zmiana przeznaczenia terenów (36Zu, 37RM/UH, 38UH, 39E, 40K) w kierunku głównie funkcji mieszkaniowej oraz infrastruktury towarzyszącej.

Granice obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.