Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się w systemie online w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godzinie  10.00

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Informacja na temat rozbudowy sieci gazowej w Ełku.
4. 
Inwestycje miejskie – stan realizacji.
5.  Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2020 r.
6. 
Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2030.
7. 
Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.
8. 
Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie  w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku.
9. 
Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Gminy Miasta Ełku.
10. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy.
11. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie  przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
12. Opinia Komisji do projektu uchwały  w sprawie przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
13. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
14. Opinia Komisji do projektu uchwały  w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15. Opinia Komisji w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Ełku.
16. Rozpatrzenie wniosku „Developer Wasilewski” w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Baranki”.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku