Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się online w dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek) o godzinie  11.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Inwestycje miejskie – stan realizacji.
4.
Opinia Komisji do uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034.
5.
Opinia Komisji do uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.
6.
Opinia Komisji do uchwały w sprawie  przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk-Obwodnica Północna V”.
7.
Opinia Komisji do uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
8.
Opinia Komisji do uchwały  w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku.
9.
Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku.
10. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowania tych odpadów.
11. Sprawozdanie z realizacji za 2019 rok „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”.
12. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do 2020 za 2019 rok.
13. Opinia Komisji w sprawie zmiany miejscowego planu dla działki nr 2844/1 zlokalizowanej na osiedlu Konieczki.
14. Opinia Komisji w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia Dobrzańskiego” nieruchomości ozn. nr 1221/8, 1221/9, 1221/13 i 1221/15.
15.Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku