Ogłoszenia

Nieruchomości na sprzedaż

Nieruchomości na sprzedaż

Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego trzy nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Ełku przy ul. Produkcyjnej, objęte obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefa Ełk, przeznaczone pod zabudowę produkcyjno-usługową, oznaczone w ewidencji gruntów nr:

1) 2878/1 o pow. 3,2538 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.150.000,00 zł netto (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium – 230.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23% (dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

 2) nr 2878/2 o pow. 2,6329 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 930.000,00 zł netto (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).

Wadium – 186.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23% (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

3) nr 2878/3 o pow. 2,7717 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 979.000,00 zł netto (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wadium – 195.800,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23% (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych).

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 1 października 2020 r. o godz. 11:00, w Urzędzie Miasta w Ełku w sali konferencyjnej, przy ul. Piłsudskiego 4.

W terminie do dnia 24 września 2020 r. należy:

- wnieść wadium na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. Nr 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538.
- złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta - przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Produkcyjnej” w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02.

Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku – pokój 235, tel. 877326235, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznej