Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 4 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2020 r.

4. Dyskusja nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2019 r. - opinia do projektu     uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku wotum zaufania.

5. Dyskusja nad absolutorium dla Prezydenta Miasta Ełku – opinia do projektów uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu    miasta Ełku za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia, -  udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku.

6.  Opinia do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034, w części dot. prac komisji

7.  Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w  w budżecie miasta Ełku na 2020 rok, w części dot. prackomisji.

8.  Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

9.  Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,zwanego „Ełk – Kościuszki”.

10. Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w celu wyznaczenia aglomeracji Ełk.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.