Ogłoszenia

Posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 5 sierpnia 2020 roku (środa) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza  wykonania budżetu miasta Ełku za I kwartał 2020 roku.

4.  Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2020 r.

5. Dyskusja nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2019 r. - opinia do projektu     uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku wotum zaufania.

6. Dyskusja nad absolutorium dla Prezydenta Miasta Ełku – opinia do projektów uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia,

-  udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku.

7.  Opinia do projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034.

8.  Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w  w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.

9.  Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.