Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 20 października 2020 roku (wtorek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w trzech kwartałach 2020 r.
4. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034.
5. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.
6. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Ełku.
7. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. (projekt obywateli)
8. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności. (projekt  Klubu Radnych „Koalicja Obywatelska - Lewica”)
9. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (projekt Klubu Radnych PiS)
10. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
11. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ronda.
12. Raport z konsultacji społecznych zagospodarowania terenu położonego w sąsiedztwie ul. gen. Józefa Bema w obrębie 2 miasta Ełku oznaczonego działkami nr 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4/ 1687/5, 1687/6.
13. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk-Zatorze Północ”.
14. Opinia Komisji w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk –    Kolonia Dobrzańskiego” nieruchomości ozn. nr 1221/8, 1221/9, 1221/13 i 1221/15.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale